Bu yazımız amortisman mevzu hakkında kısa pratik bilgilendirmeler ve güncel amortisman listesini içermektedir.

 

Amortisman Mevzuu Hakkında Pratik Bilgiler

VUK Md. 313 İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269′uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

2013 Amortisman sınırı

2013 yılı için KDV hariç 800,00 TL ve üzeri iktisadi kıymetler amortismana tabi tutulacaktır.

Normal amortisman usulü

VUK Md. 315 Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır

Azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü

VUK Mükerrer Md.315 Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler.

Azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulünde uyulacak esaslar şöyledir;

Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur. Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir. Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 50′yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır. Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir.

Normal amortisman yönteminden azalan bakiyeler usulüne, azalar bakiyeler usulüne göre amortismandan normal amortismana dönüş mevzuu

Bir iktisadi değer üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmaya başlandıktan sonra normal amortisman usulüne geçilebilir ancak normal amortisman usulüne göre amortisman ayrılmasına başladıktan sonra bu usulden dönülemez.

Fevkalade amortisman (VUK Md.317)

Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden veya yeni icatlar dolayısiyle teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen yahut cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan; menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen “Fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri” uygulanır.

Kıst amortisman (VUK Md. 320)

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir. Binek otonun aktife girdiği tarihteki içinde bulunulan ay da dahil olmak üzere aktife alınan aydan hesap döneminin son ayına kadar amortisman ayrılmalıdır. Örneğin normal hesap dönemine tabi bir şirketin 30 Kasım tarihinde aldığı araç için (binek oto bedeli  * 0,20 /12 * 2 ) şeklinde 2 aylık amortisman hesaplanmalıdır.  

Kredi faizlerinin ve kur farklarının amortismana tabi yatırımın maliyetine eklenmesi (VUKGT Md.163-334)

Amortismana tabi yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ait faizler söz konusu yatırımın iktisap edildiği dönemde yatırımın maliyetine eklenmelidir.  Sonraki dönemlerde yatırım maliyetine eklenmesi ya da doğrudan gider yazılması ihtiyaridir.

Yurt dışından döviz kredisi ile sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının, aktifleştirme tarihine kadar olan kısmı maliyete intikal ettirilmeli, aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise seçimlik hak olarak doğrudan gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerekmektedir.

Lehe oluşan kur farklarının da aktifleştirme işleminin gerçekleştiği dönemin sonuna kadar oluşan kısmının maliyetle ilişkilendirilmesi, aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanların ise kambiyo geliri olarak değerlendirilmesi veya maliyetten düşülmek suretiyle amortismana tabi tutulması gerekecektir. Ayrıca, daha sonraki dönemlerde, seçimlik olarak hangi hak kullanılmışsa o yönteme göre işlem yapılmasına devam edilecektir.

2013 AMORTİSMAN ORANLARI 

NOT: İktisadi kıymeti listede bulmak için ctrl+f kısayolu ile arama yapabilirsiniz.

 

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Faydalı Ömür (Yıl)Normal Amortisman Oranı
Binalar
Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor sahaları binaları, spor sahalarındaki tribünler ve benzeri hizmetlere tahsis olunan sair binalar, ikamete mahsus ev, apartman ve emsali binalar
Beton, kargir, demir, çelik500,02
Yarı kargir, yarı ahşap (Ahşap yapılar üzerine beton ve emsali püskürtmek suretiyle yapılmış binalar dahil)330,0303
Ahşap, kerpiç200,05
Galip malzemesi saç, çinko, teneke olan mevsimlik faaliyette bulunan sinema, gazino ve emsali yerlerdeki cam veya ahşap tesisler ile benzeri binalar150,0666
Galip malzemesi teneke muvakkat barakalar, inşaat şantiye binaları ve prefabrik yapılar100,1
Galip malzemesi cam olan binalar (depo ve tesisler) ve benzerleri150,0666
Sarnıç ve benzerleri500,02
Tanklar
İspirto ve benzeri tanklar150,0666
Asit tankları, yakıt depolama tankları, reçine tankları100,1
Diğer tanklar150,0666
Fabrika, atölye, istasyon, terminal, garaj, hangar, kantar dairesi, kazan dairesi, pompa dairesi, elektrik santral binaları ile emsali hizmetlere mahsus binalar
Beton, kargir, demir, çelik400,025
Yarı kargir250,04
Ahşap150,0666
Kerpiç100,1
Galip malzemesi saç, çinko, teneke100,1
Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar40,25
Belirli bir kısmı işyeri olarak kullanılan meskenler500,02
İkamet olarak kullanımdan kiralık hale getirilen evler500,02
Gergili membran sistemleri60,1666
Tesis ve Arazi Düzenlemeleri: Yaya kaldırımları, otoparklar, kanallar, su yolları, arklar, setler, boşaltma sistemleri, lağımlar (Belediyelere ait lağımlar hariç), rıhtım ve doklar, mendirek ve dalga kıranlar, havuzlar (Sabit ve yüzer), kuyular, regülatörler, bentler, ihata duvarları, havai hatları ve direkleri, hudut ihata direkleri ve telleri, soğuk hava tesisleri, bahçe ve parklar, spor sahaları (Tribünler hariç), köprüler, çitler, araziye yerleştirilen vericiler ve bunlara benzer olanlar150,0666
Yollar (Beton ve asfalt yol, parke yol, adi şose ve adi kaldırım ve bunlara benzeyen yollar)80,125
Demirbaşlar
İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, masa, mobilya, sandalye, banko, kontuar, dolap ve ofiste kullanılan iletişim araçları gibi kıymetler ile işletmelerde müşteriler için tahsis edilen oturma gruplarını içerir. (Başka bir sınıflamada yer alan iletişim araçları hariç)50,2
Televizyonlar50,2
Cep telefonu ve cep telefonu araç kiti30,3333
Branda bezi, çuval, kanaviçe, bez torba, naylon torba, küfe, su hortumu20,5
Kasalar
Plastik kasalar50,2
Tahta kasalar20,5
Demir, çelik vb. materyallerden mamul para veya değerli eşya saklamaya yarayan kasalar500,02
Paletler
Tahta palet20,5
Plastik palet50,2
Liman stoklama ve yükletme tesislerinin inşaatında kullanılan kazık temeller (Palplanşlar)30,3333
Isıtma malzemeleri
Kazanlar (Sıcak su, kızgın su, buhar kazanları)150,0666
Isıtma boruları150,0666
Pompalar150,0666
Vanalar, pislik tutucular, çek valflar200,05
Sıcak hava apareyleri200,05
Isıtıcılar (Radyatör, konvektör v.b.)250,04
Sıcak su üreteçleri (Boyler, eşanjör v.b.)150,0666
Şofbenler ve kombiler100,1
Hidroforlar100,1
Su yumuşatma cihazları100,1
Genleşme depoları100,1
Brülörler150,0666
İçten yanmalı motorlar100,1
Soba50,2
Konfor ve klima tesisat malzemeleri
Klima santralleri (Vantilatör, aspiratör, ısıtıcı-soğutucu)150,0666
Fan-coil cihazları150,0666
Komple borulu ve kapalı tip soğutma ve ısıtma malzemeleri (VRF sistemleri)100,1
Su soğutma grupları150,0666
Pencere, duvar ve salon tipi klima cihazları150,0666
Hava perdeleri100,1
Havalandırma sistemleri100,1
Merkezi mutfak cihazları (Yiyecek ve içecek sektöründe teşhir amacıyla kullanılanlar dahil)
Sebze soyma ve doğrama makineleri100,1
Et kıyma makineleri100,1
Mikserler100,1
Buzdolabı, derin dondurucu ve bunlara benzer soğutma dolapları100,1
Ürünlerin teşhir ve muhafazası amacıyla kullanılanlar50,2
Yemek pişirme tencereleri100,1
Fırınlar100,1
Kuzine ve yer ocakları150,0666
Bulaşık yıkama makineleri100,1
Komple soğuk odalar100,1
Yemek asansörleri (Monşarjlar)150,0666
Elektrik ısıtıcılı yemek dağıtım tezgahı100,1
Merkezi çamaşırhane cihazları
Çamaşır yıkama ve sıkma makineleri100,1
Ütü makineleri(Kolalama makineleri dahil)150,0666
Çamaşır kaynatma ve kurutma makineleri100,1
Asansörler (Yük, insan vb.)100,1
Medikal malzemeler
Otoklav cihazları100,1
Buhar Jeneratörleri100,1
Sterilizatörler100,1
Oksijen ve azot tüpleri200,05
Basınç düşürücüler (Oksijen, azot vb.)100,1
Basınçlı hava kompresörleri150,0666
Oksijen, vakum, azot, basınçlı hava priz ve abone fişleri100,1
Laboratuvar cihazları
Analizorlar (Biyokimya, hormon, idrar v.b.)50,2
Etüv, su banyosu, ısıtıcı sistemler50,2
Karıştırıcı ve çalkalayıcılar60,1666
Mikroskoplar60,1666
Analitik cihazlar50,2
Teşhis ve tedavi cihazları (EKG, EMG, MRI, CT, Endoskopi cihazı, Endoskopik ameliyat robotu v.b.)50,2
Diyaliz makinesi ve diyaliz su sistemleri60,1666
Medikal mobilya (Hasta yatağı ve taşıma arabası v.b.)100,1
Portatif Sedye50,2
Ameliyathane ve sterilizasyon
Sterilizatörler80,125
Cerrahi termal yıkayıcı80,125
Ameliyat masası80,125
Ameliyat lambası80,125
Anastezi cihazı60,1666
Elektro koter60,1666
Video endoskopi ve görüntüleme ekipmanları60,1666
Cerrahi el aletleri70,1428
Radyo terapi cihazı (Linac)80,125
Pet (Pozitron emisyon tomogrofi cihazı)60,1666
Kan şekeri ölçüm cihazları100,1
Medikal enstrümasyon setleri (Dişçilikte, omurga ve ortopedi cerrahisinde ve benzeri tıbbi alanlarda kullanılan koltuk,set ve benzeri iktisadi kıymetler)100,1
Hasta simülasyon cihazı50,2
Elektrik Malzemeleri
Jeneratörler100,1
Kesintisiz güç kaynakları (Statik ve dinamik UPS)100,1
Paratonerler100,1
Elektrojen grupları, rotatif elektrik konvektörleri v.b100,1
Transformatörler100,1
Redröserler100,1
Akümülatörler50,2
Akü şarj redresörü50,2
Şalt cihazları, kontaktörler30,3333
Elektrik panoları, benzeri anahtarlama ve kontrol üniteleri100,1
Elektrik motorları, elektrik trafoları100,1
Orta gerilim yedek güç üretim sistemi, enerji otomasyon sistemi, yedek güç sistemi için enerji senkronizasyon ve yük dağılım üniteleri100,1
Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyon sistemleri (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.)100,1
Jeton, madeni para ve özel kart gibi sistemlerle çalışan, cep telefonu ve kamera gibi pilli cihazları şarj etmek için kullanılan makineler30,3333
Perde, güneşlik, store ve teferruatı ve benzerleri ile yatakhane ve yemekhane eşyası50,2
Silolar (Kömür, kum, tahıl v.b.)150,0666
Kaynak makinesi50,2
Zincir, halat30,3333
Ponton50,2
Kondansatör50,2
Oksijen takımı, oksijen saati60,1666
Güneş kollektörü60,1666
Depolama raf sistemleri100,1
Çim biçme makinesi40,25
Çöp konteynerleri40,25
Elektronik güvenlik sistemleri50,2
POS cihazları50,2
Yangın söndürme cihazları50,2
Radyasyon aleti50,2
Nem alma cihazları50,2
Kart basma makinesi100,1
Kart kesme makinesi100,1
Zarflama makinesi100,1
Projeksiyon cihazı50,2
Fotoğraf makineleri ve kamera50,2
Ölçüm cihazları50,2
Elektronik test cihazları50,2
Mekanik test cihazları70,1428
El ölçü aletleri40,25
Hızlı protip makineleri50,2
Kompresörler (3.13.6. sınıfında sayılanlar hariç) ve pnömatik makineler60,1666
Takım tezgahları, talaşlı ve talaşsız kesme makineleri60,1666
Redüktörler100,1
Metal işlemeye mahsus araç gereçler (Torna tezgahları, frezeler, bileme aparatları, taşlama makineleri ve bunların benzerleri)100,1
Delme, kesme,zımparalama, planyalama, ısıtarak yapıştırma, lehimleme ve bunlara benzer işlemlerde kullanılan taşınabilen elektrikli makine ve el aletleri100,1
Asfalt-beton kesme makineleri, çatlak derz genişletme makineleri, perdah makineleri, asfalt makinesi, vibrasyonlu satıh mastarı, kompaktörler, vibrasyonlu tokmak, vibrasyonlu silindir, beton vibratörü, betonyerler, beton test çekici ve benzerleri100,1
Hidrolik kırıcı ve deliciler ile bunlara ait ataşmanlar100,1
Elektrik süpürgeleri ve temizlik makineleri (Her türlü zeminin ıslak ya da kuru olarak temizlenmesi veya vakumlanması işlevlerini yerine getiren makineler)80,125
Elektronik telekomünikasyon alet ve cihazları
Teleks ve data modem cihazları, data terminal ara birim cihazları, interaktif telekontrol sistemleri, network yan bileşenleri, veri iletişim sistemleri v.b.50,2
Telefon santralleri ve dahili ve harici muharebe telsiz baz istasyonları100,1
Araç içi konuşma kitleri, setleri ve benzerleri50,2
Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayını alıcı cihazlar ve bunlara ait sistemler100,1
Video kayıt ve gösterme cihazları, müzik seti, dijital ve diğer ses kaydediciler, amplifikatör, ekolayzır, ses mikser cihazları, uydu antenleri ve uydu alıcı cihazları, uzaktan kumanda cihazlar vb.50,2
Projeksiyon cihazları, slayt makinesi, tepegöz, sinema film makinesi, video konferans cihazı, stüdyo tipi veya mobil olarak kullanılan alıcı cihazları v.b.50,2
Bilgi işlem makinelerinde kullanılan ses, TV, radyo ve görüntü faks modemleri50,2
GPRS ve benzeri uydular yardımı ile konum belirleme cihazları50,2
Elektronik optik alet ve cihazlar60,1666
Kapalı devre TV Sistemi (CCTV)100,1
LPG, doğalgaz ve benzeri yakıtlara yönelik araç dönüşüm kitleri v.b.100,1
Yanma tadilat sistemleri ve benzeri yakıt tasarruf sistemleri ve ekipmanları100,1
Yürüyen merdivenler, platformlar, bariyerler ve bunların benzerleri100,1
Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinası100,1
Gaz, yangın, güvenlik ve benzeri amaçlarla kullanılan alarm cihazları80,125
Elektrik süpürgeleri, halı yıkama makineleri, yer yıkama ve temizleme makineleri70,1428
Çöp öğütücüler100,1
İlaçlama makineleri80,125
El kurutma makineleri50,2
Elektronik kantar50,2
Baskül60,1666
Hidrolik araç kantarları150,0666
Her türlü standlar (Teşhir ve diğer amaçlarla kullanılanlar)60,1666
Sabit konteynerler (Bekçi kulübesi ve bunun gibi sabit bir yerde yerleşik bulunan konteynerler)150,0666
Mağaza (showroom), istasyon, süpermarket ve benzeri yerlerde dış mekanlara belirli bir marka veya bir işletmeyi tanıtmak için konulan tabela, pano, totem ve bilboardlar ve bunların benzerleri (58.1. ve diğer sınıflamalarda yer alanlar hariç)70,1428
Madenden, camdan, tahtadan, nebati, kimyevi ve sair maddelerden mamul teneke, varil, bidon, kutu, sandık, fıçı, damacana, termosifon ve benzeri saklama kapları50,2
Mağaza içi yerleşimde ve teşhir amaçlı yerlerde kullanılan araç gereçler (Panolar, metal ayaklar, raf düzenleri ve bunların benzerleri)60,1666
Her türlü helezon taşıyıcılar (Taş, çakıl, maden, hububat ve benzerlerinin bir yerden bir yere naklinde kullanılanlar)150,0666
Vidalama makineleri100,1
Kalıplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)100,1
Elektronik kapı dedektörü, el dedektörü, telsiz, bekçi kulübesi, x-ray cihazı v.b.100,1
Bayrak, flama, aydınlatma direkleri150,0666
Otomobil, kamyon, minibüs, midibüs, yük arabaları, özel amaçlı olarak kullanılan araçlar ve benzeri araçlara ait lastikler (Yeni satın alınan araçlarda hazır olanlar hariç)20,5
Yangın tesisi (Hidrofor, hidrantlar, borular, vanalar, kontrol paneli vb. ekipmanlardan oluşan komple yangın söndürme tesisatı)150,0666
Su Tesisi (Su depolama ve dağıtımına ilişkin komple tesisat150,0666
Atık su arıtma tesisi (Her türlü işletmede atık suların arıtılmasında kullanılan tesisler)240,0416
Duvar saati50,2
Matkaplar (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)50,2
Otopark sistemleri
Otopark ücretlendirme sistemi150,0666
Otopark yönlendirme sistemi100,1
Fotoselli kayar kapılar100,1
LPG ve Doğalgaz tesisatı (Diğer sınıflarda sayılanlar hariç)150,0666
Kartlı geçiş sistemleri100,1
Yanmaz elbise50,2
Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu ve benzeri)30,3333
Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen ve değişik yerlere kurulması mümkün olan reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarla kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler de barındırabilen kule ve benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak kullanılan plastik maddeden yapılmış şamandıralar70,1428
Çit kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden mamul tekerlekli temizlik araçları), temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların benzerleri30,3333
Otomatik para çekme makineleri (ATM)100,1
Optik çerçeve ve camlardan deneme numunesi gözlükler30,3333
Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar50,2
Bilgi sistemleri
Kişisel bilgisayarlar, el bilgisayarları (PDA), sunucu bilgisayarlar (Server)40,25
Bilgisayar Donanımları: Kart okuyucular, kart deliciler, kart seçiciler, manyetik teyp üniteleri, yüksek hızlı yazıcılar, optik karakter okuyucular, yüksek saklama kapasitesine sahip üniteler, kağıt bant donanımı, kağıt ve bantlara bilgi kaydeden klavyeli makineler, yazıcılar, terminaller, teyp sürücüleri, disk sürücüleri, görsel imaj koruyucu tüpleri ve benzeri araçlar (Eğlence amaçlı kullanılan ekipmanlar bu sınıfa girmez)40,25
Bilgisayar yazılımları30,3333
Router (yönlendirici), swicth (anahtarlama birimi), data kablolaması ve bağlantı elemanları, UPS kablolama ve bağlantı elemanları50,2
Data koruma kasası120,0833
Elle Veri İşlenen Araçlar: Daktilo, hesap makinesi, para sayma makineleri, fotokopi makineleri, faks cihazları, kopyalayıcı ekipmanlar ve benzerleri50,2
Ödeme kaydedici cihazlar50,2
Taşıma araçları
Otomobiller ve taksiler (Jipler ve arazi taşıtları dahil)50,2
Otobüs, Minibüs, Midibüsler50,2
Hafif kamyonlar (Yüksüz ağırlığı 6 tona kadar olanlar) ve kamyonetler40,25
Ağır yük kamyonları (Yüksüz ağırlığı 6 ton ve üzeri olanlar)50,2
Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil)40,25
Bisikletler ve at arabaları40,25
Kendinden hareketli yük arabaları (Kaldırma tertibatı ile donatılmış olanlar ve forkliftler, krikolar v.b. dahil)40,25
Çekiciler (Transpaletler dahil)50,2
Demiryolları araçları ve lokomotifler150,0666
Deniz araçları
Yük ve yolcu gemileri180,0555
Tankerler ve frigorifik gemiler80,125
Kayık ve mavnalar50,2
Ağaç tekne80,125
Deniz motorları80,125
Şişme bot50,2
Kurtarma Gemileri200,05
Römorkör140,0714
Acenta botları (pilot botlar)120,0833
Enerji üretim/çevrim gemileri, Enerji üretim/çevrim deniz aracı150,0666
Balık Nakliye Gemisi100,1
Ray ve tel üzerinde çalışan makineli ve makinesiz araçlar150,0666
Uçak ve helikopterler100,1
Uçak simülatörleri100,1
Treyler ve treylere bağlı konteynerler60,1666
Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri100,1
Limanlarda kullanılan mobil vinçlerin otomatik konteyner kaldırma ataçmanı150,0666
Ambulans (İç tertibat ve teçhizatları hariç) ve itfaiye araçları70,1428
Özel amaçlı araçlar ve bunların üst ekipmanları (Kar kürüme araçları, karavan, vidanjör ve tamir araçları, vinçli taşıtlar, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol ve çevre temizlemeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar ve bunların benzerleri)70,1428
Çöp Temizleme araçları ve ekipmanları
Çöp temizleme araçları50,2
Çöp temizleme araçları ekipmanları30,3333
Bahçelerde, dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları, malzeme taşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları ve bunların benzerleri.30,3333
Tarım
Sadece tarım ve bahçecilik işlerinde kullanılmak amacıyla edinilen yapılar250,04
Sadece hayvancılık işlerinde kullanılmak amacıyla tesis edilen yapılar (Tavla, ahır, ağıl, kümes, padoks, manej v.b.)200,05
Tarımda kullanılan hububat ambarları, depolama yerleri ve bunlara benzer yerler100,1
Traktör, biçerdöver, tohum temizleme ve sınıflandırma makineleri ve bunlar gibi tarımda kullanılan makine, teçhizat ve tertibat50,2
Traktör, biçerdöver, triyör (İki tekerlekli, arkasına pulluk ve benzeri ekipman takılan hareketli araç v.b.) gibi araçların yardımcı ekipmanları50,2
Kırkım makinesi50,2
Gaga kesme makinesi50,2
Krema makinesi50,2
Tavuk yolma makinesi50,2
Budama makinesi50,2
Motorlu el testeresi50,2
Meyve tasnif makinesi50,2
Buzağı emzirme makinesi50,2
Meyve bahçelerinde oluşabilecek don riski zararlarının asgariye indirilmesi için kullanılan, plastik malzemeden mamul ve demir direkler üzerine kurulmuş, motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri100,1
Mandıralar70,1428
Sütlük ve damızlık sığırlar (Süt ineği, damızlık danalar vb. bu sınıfa dahildir.)50,2
Atlar
Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar)180,0555
Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.)100,1
Sütlük koyun ve keçiler (Damızlık koç ve tekeler dahil)50,2
Arılar50,2
Yumurtalık tavuklar (Civciv ve besilik tavuklar hariç)20,5
Kümes hayvanları üretme tesisleri ve binalar100,1
Üretimde kullanılan iktisadi kıymetler (Teçhizat v.b.)50,2
Deniz ve tatlı su balıkları50,2
Diğer hayvanlar (Köpek, iş hayvanları v.b.)50,2
Ekili ve dikili araziler, tesisler
Zeytinlikler500,02
Dutluklar400,025
Fındıklıklar250,04
Süs ağaçları, güllükler200,05
Bağlar200,05
Narenciye ağaçları250,04
Şeftali ağaçları100,1
Kayısı, erik, badem ağaçları250,04
Elma, armut, ayva, incir ağaçları250,04
Vişne, kiraz ağaçları200,05
Ceviz, kestane, antep fıstığı ağaçları400,025
Sair meyveli ağaçlar100,1
Seralar
Seralarda kullanılan makine ve aletler ve çimlendirme odası (Isıtıcılar, ilaçlama makineleri, tohum ekme makineleri ve bunların benzerleri)50,2
Cam örtü malzemeli seralar150,0666
Plastik örtü malzemeli seralar30,3333
Çelik konstrüksiyon yapı malzemeli seralar150,0666
Galvanizlenmiş yapı malzemeli seralar200,05
Diğer yapı malzemeleri kullanılan seralar100,1
Topraksız üretimde kullanılan sera plastiği30,3333
Kaya yünü yatağı20,5
Seralarda kullanılan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazları, sensörler, ısıtma, havalandırma, gölgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, enjeksiyon makineleri vb.) ve bitki sulama-gübreleme sistemleri (sulama pompaj ve gübre dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar100,1
Tarımsal sulama tesisleri (Yağmurlama, damla sulama v.b.)100,1
Kanal ve kanaletler100,1
Derin kuyular150,0666
Sağım tesis ve makineleri50,2
Mahsul kurutma ve yem kırma tesis ve makineleri50,2
Çırçırlama ve delintasyon tesisleri50,2
Yoncalık tesisi30,3333
Korunganlık tesisi20,5
Suni çayır mera tesisi30,3333
Çam fıstığı tesisi500,02
Kavaklık tesisi100,1
Madencilik: Metalik ve metalik olmayan minerallerin maden olarak çıkarılmasında, öğütülmesinde, kullanılmasında ve bu tip materyallerin diğer şekillerde özel olarak hazırlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler100,1
İzabe potaları20,5
Madeni emniyet şapkaları (Baretler)30,3333
Linyit ve maden ocaklarının yer altı imalatında kullanılan, ihraç havalandırma, su ihraç tesisleri ve elektrik nakliye, ocak emniyet ve tahlisiye teçhizatı, nakliye, kazı, delme, yükleme, yıkama ve zenginleştirme tesisatı ile ocak aydınlatmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve malzemeler100,1
Petrol ve gaz sanayi
Petrol ve Gaz Sondaj Faaliyetleri: Petrol ve gaz arama faaliyetlerinde ve petrol ve gaz hizmetlerinin verilmesinde kullanılan kimyasal işlemler, kuyuların kapatılması beton ile kaplanması, kuyu ve boru yataklarının delinmesi gibi işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler60,1666
Pompaj çubuklarından emiciler30,3333
Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Araştırılması ve Bunların Üretilmesi: Petrol ve doğal gaz rezervlerinin araştırılması ve bunların üretimi, petrol ve doğal gazın boru hatlarına toplanması ve benzer saklama faaliyetlerini de içeren kuyuların kazılması, petrol ve doğal gazın üretimi için üreticilerce kullanılan iktisadi kıymetler.140,0714
Filtreler (Likit petrol gaz sanayiinde kullanılan)20,5
Petrol Arıtımı: Damıtma, parçalara ayırma ve ham petrolün gaz ve diğer unsurlar için kataliz olarak ayrılmasında kullanılan iktisadi kıymetler150,0666
Buhar kazanlarından acı su kullanılanlar20,5
Petrol ve gaz ürünlerinin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler90,1111
Sıvı gaz buharlaştırıcılar90,1111
İnşaat İşleri: Kamu binaları, özel ticaret binaları, limanlar, işletme ve yönetim binaları, gayrimenkuller ve eklentileri, karayolları ve demir yollarının yapımında kullanılan iktisadi kıymetler (Aşağıdaki sınıflarda sayılanlar hariç)60,1666
İnşaat kalıpları ve iskeleler
Ahşap inşaat kalıpları50,2
Tünel kalıplar150,0666
Yapı inşaatlarında kullanılan özel imal edilmiş hazır çelik iskeleler200,05
Karo taşı, kilit taşı, bordör taşı, park mantarı, çit direği vb. ürünlerin imalatında kullanılan kalıplar40,25
İş iskelesi ve iskele bağlantı elemanları (Sanayi borusundan imal edilmiş olanlar)70,1428
Ağaç kalaslar30,3333
Demir veya çelik inşaat kalıpları70,1428
İnşaat demiri iskeleti üretiminde kullanılan çok amaçlı kazık demirleri işleme makinası80,125
Kum, mıcır çakıl kırma ve eleme işinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kum değirmeni, kum-çakıl kırma-eleme tesisi150,0666
İnşaat işlerinde kullanılan iş makinesi ve benzeri araçlar (Boru döşeyici, ekskavatör ve lastik tekerlekli yükleyici gibi)60,1666
Kazık çakma makinesi80,125
Hububat ve Unlu Mamuller İmalatı: Un, tahıl ve diğer hububat ve unlu mamullerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler150,0666
Şeker ve Şeker Ürünleri İmalatı: Ham şeker, şurup, şekerkamışı ve şeker pancarından yapılan şekerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler150,0666
Bitkisel yağ ve bitkisel yağ ürünleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler150,0666
Balık yağı, balık unu, yaş meyve, kuru meyve, sucuk pastırma, nebati yağ, süt ve süt mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *80,125
Çay sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *150,0666
Alkollü ve alkolsüz içecekler ile bunlara benzer içecekler sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *150,0666
Meyve suyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı, filtre tanbur ve pastarazatör vb.)100,1
Diğer Gıda ve Benzeri Ürünlerin İmalatı: ( 11, 12,13,14,15,16) numaralı sınıflarda yer almayan yiyecek ve içeceklerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler120,0833
Bisküvi, çikolata ve şekerleme fabrikalarında kullanılan lehimli kaplar30,3333
Rafine tuz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler80,125
Özel İşleme Araçları ile Üretilen Yiyecek ve İçeceklerin İmalatı: Geri dönüşümlü foluklar, paketli konteynerler gibi aletleri kontrole yarayan ve özel materyaller olarak ( 11, 12, 13,14,15,16,17) numaralı sınıflarda tanımlanan faaliyetlerde kullanılan sepet, kutu, araba, ızgara tepsileri, balık işleme tepsileri v.b. iktisadi kıymetler40,25
Alkollü veya alkolsüz içeceklerin pazarlanması ve satılmasında kullanılan iktisadi kıymetler50,2
Cam şişeler30,3333
Demir ve çelikten imal fıçılar ve tüpler80,125
Tütün ve Tütün Mamulleri İmalatı: Sigara, puro, enfiye, cigarillo, pipo tütünü v.b. tütün ve tütün mamulleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler150,0666
Mensucat Ürünleri ve Benzeri Ürünlerin İmalatı
Örgü Ürünleri İmalatı: Örme, ağ dokuma, dantel ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler80,125
Nakış makineleri50,2
Pamuk İşleme: Pamuk işlemeye yarayan iktisadi kıymetler100,1
Pamuk ve Yün İplik, Lif ve Dokuma Kumaş İmalatı: Eğrilmiş ipliğin hazırlanması, karıştırılması, bükülmesi, iplik ve liflerin sarılması, ipliğin çözülmesi ve çevrilmesi, esnek iplik ve lifle kaplı ürünler, şerit, bez, lastik doku, örgü dokumalar, ambalajlama için bükülmüş jüt, şilte, yastık, çarşaf, endüstriyel kuşaklar, fiberle kaplanmış fabrika atıklarının işlenmesi, yumaklar ve kumaş tiftiklerinin işlenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri100,1
Halı İmalatı, Halı Boyama ve Bu Ürünlerin Tamamlanması ve Tekstil Ürünlerinin Paketlenmesi: Halı, kilim, paspas, çift yüzlü dokunmuş yün halı, saçak ve diğer saçaklı ürünlerin ve dokuma veya iplik halıların arka ve ön yüzlerinin birleştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve elde dokuma halı ile fabrikasyon halıların örneklerinin hazırlanması veya çorap veya külotlu çorapların katlanması, dikilmesi ve yün olmayan ürünleri üretmek için fabrikasyon ürünlerin katlanması, kesilmesi, dikilmesi, buruşturulması, düzeltilmesi gibi elbiselerden daha çok katlanarak, şekil verilerek, kesilerek, dikilerek oluşturulan tekstil ürünlerinin paketlenmesi ve üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler80,125
Giysi ve Diğer Bitmiş Ürünlerin İmalatı: Giyim eşyası/kıyafet, diğer tekstil ürünleri, kürkler ve dokumaların kesilerek ve dikilerek imal edilmesi ve tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve tamamlayıcı malzemelerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Deri ve sentetik giysilerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç)80,125
Giysi ve diğer bitmiş ürünlerin imalatında kullanılan üç boyutlu vücut tarama ve ölçüm sistemleri100,1
Deri ve Deri Ürünleri İmalatı: Ayakkabı, kemer, giysi ve bavul gibi nihai deri ürünlerinin imalatında, ham kürklerin işleme tabi tutulmasında, deri ve postların tabakalanmasında, işlenmesinde ve nihai işlemlere tabi tutulmasında kullanılan iktisadi kıymetler80,125
Tekstil İpliği İmalatı: İpliği dökme yapmak veya ipliğin işlenmesinde ve bunlarla ilgili işlemlerde kullanılan iktisadi kıymetler (Bu tür imalatta kullanılan ana makineler şunlardır: Hatalı sarma, çizme, tartma, kumaş dolapları, yüksek hızlı burgu sargı makineleri ve benzeri makineler)80,125
Yün Olmayan Dokumaların İmalatı: Keçe ürünleri, vatka, tabaka pamuk, tampon, üstüpü v.b. üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler100,1
Endüstriyel iplik ve kordbezi imalatında kullanılan iktisadi kıymetler120,0833
Ham kumaş boyama işlemlerinde (Boya, apre, kasar, ram, sanfor, yıkama, şardoş, tıraş v.b.) kullanılan iktisadi kıymetler80,125
Tekstil ürünlerinin test işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler: Kesim presi makinesi, dikiş makinesi, overlok makinesi, çamaşır makinesi)100,1
Dikiş makinesi (Terzilik, tekstil ürünleri tamiratı vb. işlerde kullanılanlar)100,1
Tıbbi Malzeme, İlaç ve Diş Malzemesi İmalatı: Medikal ürünler, tıbbi ilaçlar ve dişle ilgili ilaç ve müstahzarların üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler80,125
Çift cidarlı buhar kazanları, komprime makineleri, doldurma makineleri, cihazları ve vasıtaları, tephir kazanları, merhem sıvağı hazırlama kapları, merhem karıştırma cihazı (Melanjör), merhem ezme makinesi (Melaksör), odistile ve obidistile cihazları, biyolojik ve müstahzarları yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat, tertibat ve vasıtalar30,3333
Vakum cihazı veya buna muadil tertibat, tüp veya kavanozlara merhem doldurma ve kapama makineleri, ajitatörlü ve termostatlı suppozituar makinesi, harici tesirattan muhafaza için hususi empermeabilize ambalaj makinesi, ampul kapatma-doldurma makinesi30,3333
Kurutma evütü (Elektrikli, havagazlı ve buharlı), süzme tertibatı (muhtelif cins filtre cihazları), alkol distilasyon inbikleri, filtrasyon tertibatı, muhtelif filtre cihazları, bakteriyolojik ve immünolojik-serolojik müstahzar yapan laboratuvarlarda kullanılan cihaz, makine, tesisat ve vasıtalar, kalıplar (Tablet ve kaşeler ve diğer müstahzarlar için hususi suretle hazırlatılmış bulunan kalıplar), tıbbi müstahzarlara ait ambalaj maddelerinin baskısında kullanılan klişe, kalıp ve hususi bıçaklar20,5
Optik alet sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *100,1
Ağaç ürünleri imalatı
Kereste Kesimi: Kereste kesim makine ve ekipmanları ile benzerleri60,1666
Ahşap Ürünler ve Mobilya İmalatı: Kereste ve direklerin işleme tabi tutulması da dahil kontrplak, sıkıştırılmış kereste, döşemelik malzeme, ahşap kaplamalar, mobilya ve diğer ahşap ürünleri ve bunların benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler100,1
Kağıt ve Kağıt Hamuru İmalatı: Hamur materyalleri işleme ve depolama, beyazlatma işlemleri, kağıt ve tabaka imalatı ve otomatik tamamlama işlemleri için kullanılan iktisadi kıymetler ve imalatta yararlanılan kimyevi maddelerin yeniden kullanılması veya arındırılması için kullanılan belirli bir kapasitedeki buhar ve kimyevi maddelerin ayırma sistemleri (Kağıt yapımında kullanılan kereste ya da yapı sektöründe kullanılan kontralit imalatında kullanılanlar hariç)130,0769
Yeniden Kullanılabilen Kağıt, Tabaka Kağıtlar veya Kağıt Hamuru Ürünleri İmalatı: Kağıdın makinede katlanması, kağıt poşet, kağıt kutu, mukavva, zarf gibi kağıt hamurun belirli bir ürüne dönüştürülmesi, kağıdın yeniden imali veya değiştirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler v.b.100,1
Elektronik miğfer boru makinası, tuvalet kağıdı ve mutfak kağıdı ve mutfak havlu sarma hattı, otomatik paket makinası, otomotik denetleme makinası, bobin asansörü100,1
Bebek bezi, kadın bağı ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler100,1
Kağıt ve karton ambalajların üzerine yapılan baskılarda kullanılan kauçuk klişeler20,5
Basın Yayın ve Bağlantılı Sektörler: Baskı, taş basması, gravür veya yaprak gibi bir veya birden fazla süreç aracılığı ile yapılan basımda kullanılan; kitap ciltlemesi ve yazımı, oymacılık, resim oymacılığı ve elektronik araçlarla yazım gibi basım ticareti ile ilgili hizmetlerin görülmesinde; kitap, gazete ve süreli yayınların yayımlanmasında kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri100,1
Kimyasal Ürünler ve Bağlantılı Ürünlerin İmalatı: Tamamlanmış kimyevi ürünler, sentetik fiber ve plastik materyaller gibi ileri aşamalarda kullanılan kimyevi ürünlerin ve temel organik ve inorganik kimyasalların imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve film, fotoğraf kağıdı, hassas fotoğraf kağıdı, gelişmiş kimyasallar gibi fotoğrafçılıkla ilgili gereçleri imal etmekte kullanılan iktisadi kıymetler ve atık su havuz ve kanalları gibi fabrika arazisi ve üretim süreciyle doğrudan bağlantılı bütün arazi düzenlemeleri (Binalar ve yapısal eklentiler bu kapsamda değildir.)100,1
Elektrik, enerji dağıtım ve kontrol ekipmanları (Deniz suyunda çalışan eşanjör, filtre, pompa, boru, vana gibi ekipmanlar)50,2
Motorlar100,1
Deniz kıyısı, arıtma tesisi v.b. korozif ortamda çalışan motorlar80,125
Buhar emiş fanı v.b. sıcak ve nemli ortamda çalışan motorlar50,2
Seyyar dalgıç pompa motorları50,2
Paneller ve panel cihazları100,1
Kablo, kanalet, tava, kondült, spiral, start-stop butonları ve benzerlerinden oluşan hatlar100,1
Deniz kıyısı, arıtma tesisi ve korozif ortamda çalışan saha cihazları50,2
Enstrümanlar ve saha cihazları (Asidik, bazik ve klorlu ortamlarda kullanılan tank, eşanjör, kolon, pompa, boru ve vana gibi ekipman)100,1
Proses gereği korozyon ve erozyona uğrayan özel reaktörler ve müştemilatı50,2
Mamul ve yarı mamul ürün taşımasında kullanılan ve devamlı sirkülasyonda olan veya proses gereği periyodik ışıl işlemlerine maruz kalan kutu, sepet, konteyner gibi taşıma ekipmanları30,3333
Petro kimya sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bu sektörde kullanılan tesisler100,1
Petro kimya sanayiinde kullanılan katalizörler (reaktörde sabit bir yatakta bulunup tüketilmeksizin reaksiyonun gerçekleşmesini sağlayanlar)40,25
Polyester elyaf imalatında kullanılan iktisadi kıymetler100,1
Sentetik iplik imalatında kullanılan iktisadi kıymetler150,0666
Azot sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *100,1
Suni gübre sanayinde kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler *100,1
Soda sanayinde kullanılan kalsiyum oksit (Kireç) fırınları50,2
Pestit (Haşarat ilacı) ve diğer zirai kimyasal ürünler, boya, sentetik ürünler, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler,matbaa mürekkebi ve macun imalatı, eczacılıkta ve tıpta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler, sabun ve deterjan, temizlik ve cilalama maddeleri, parfüm, kozmetik ve tuvalet malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri100,1
Nükleer yakıt imalatında kullanılan iktisadi kıymetler120,0833
Filtre ve havalandırma sistemleri imalatında kullanılan filter kağıdı pileleme makineleri, plastik kaynak makineleri, çift kompenantlı dozaj miks makineleri, poliüretan conta döküm robotları, ambalajlamada kullanılan shrink makineleri, pistonlu döndürme makineleri, üç köprülü gönyeleme makineleri60,1666
EPS ve EPP olarak adlandırılan strafor hammaddelerinden tavan levhaları, ambalaj malzemeleri, inşaat iç-dış ısı izolasyon levhaları ile otomobillerin bazı iç aksamlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
Enjeksiyon makine tesisatı ve aksesuarları120,0833
Kalıplar70,1428
Blok makineleri90,1111
Buhar kazanları150,0666
Kesme ve dilme makineleri ile tezgahlar100,1
Besleme tabancaları (enjektör) ve aksesuarları60,1666
Alev test cihazları50,2
Kauçuk Ürünleri İmalatı: Tekerlek, boru, kauçuktan yapılmış ayakkabı, mekanik kauçuk içeren eşyalar, ökçe ve tabanlar, döşemelik malzemeler ve taban geçirilen lastik kaplama ve tekerlerin onarımı gibi doğal, sentetik veya işlemden geçirilen kauçuk veya bir ağaçtan toplanan reçineden oluşan maddelerden yapılan ürünlerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri100,1
Transmisyon kayışları, konveyör bantları, V kayışlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler: Sıvama bıçağı, kür fırını ve ön ısıtma grubu, laminasyon ve şekillendirme ünitesi, soğutma grubu ve sarım makinasından oluşan konveyör bant üretim hattı100,1
Kauçuk Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Alet ve Cihazlar: Delme cihazı, damga, kalıp göbeği, kalıp, kundura kalıbı, şablon, özel variller, fırça, madeni levhalar ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *40,25
Nihai Plastik Ürünleri İmalatı: Ticari amaçla üretilen özel plastiklerin kalıba dökümünde ve plastik ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler100,1
Plastik parça ve kalıpların imalatına ilişkin olarak boyama ünitesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Yaş boya kabini ve ekipmanları, boya pişirme fırını, pozitif basınç ünitesi ve ekipmanları vb.70,1428
Nihai Plastik Ürün İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazı, damga aleti, kalıp, şablon, ölçü aletleri ve benzerlerinden oluşan özel alet ve cihazlar *40,25
Plastik enjeksiyonda kullanılan kalıplar50,2
Cam-elyaf takviyeli plastik su boruları üretiminde kullanılan, boru üretim makinesi, boru taşlama ve pah kırma ünitesi, hidrostatik manşon sızdırmazlık ünitesi, rijitlik ölçme test makinesi gibi ünite ve makineler100,1
Cam Ürünleri İmalatı: Düzcam, işlenmiş camlar, cam kaplar, züccaciye ve cam elyafı gibi sıkıştırılmış cam ürünleri veya üflenerek şekil verilmiş cam üretimi (Lens imalatında kullanılanlar hariç)
Fırınlar
Düz cam, buzlu cam ve cam kap fırınları100,1
Otomatik züccaciye ve cam elyaf fırınları70,1428
El imalatı züccaciye fırınları50,2
Cam suyu (Slikat) fırınları40,25
Cam üretim potaları30,3333
Üretim ve işleme makineleri
Cam üretimi, kesme ve işleme makine ve teçhizatı100,1
Rodaj, delme, çapak alma ve bizote makine ve teçhizatı50,2
Cam elyafı, otocamı, ayna, lamine temperleme, kaplama ve ısıcam makine ve teçhizatı80,125
Bilgisayar kontrollü, kumanda ve kalite kontrol cihazları50,2
Ergitme ve şekillendirme proseslerinde yakıt olarak kullanılan doğalgaza ilişkin iktisadi kıymetler
Doğalgaz basınç ve ölçme sistemleri150,0666
Doğalgaz kazan ve kombi yakma tesisleri100,1
Doğalgaz iç tesisat ve ilgili ekipmanlar100,1
Cam ürünleri imalatında kullanılan diğer makine, tesis ve cihazlar50,2
Cam Ürünleri İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Kalıplar, şablonlar, fırçalar gibi özel alet ve cihazlar *30,3333
Çimento İmalatı: Çimentonun torbalanarak ticari satış amacıyla imalinda kullanılan iktisadi kıymetler (Beton ve beton ürünleri imalatında ve her türlü madencilik veya istihraç işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler hariç)200,05
Çimentolu yonga imalatında kullanılan iktisadi kıymetler150,0666
Çimento üretiminde döner fırınlarda kullanılan ateşe dayanıklı harç ve anker tuğlası (spiral ve magnezit ateş tuğlası)20,5
Çimento üretiminde kullanılan hava körükleri (blower), yüksek basınçlı su pompaları, çimento değirmeni ana tahrik redüktörü100,1
Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatı: Kilden yapılmış çiniler, yalıtım işlevi gören toprak malzeme ve seramikler, porselen, beton, hazır beton, tuğla, kiremit, mermer, granit, çanak çömlek ve benzeri ürünler gibi toprak ve kilden yapılan ürünlerin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler
Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Ana Makine ve Teçhizatlar: Çamur, sır ve pasta değirmenleri, spraydierler, presler, kurutmalar, fırınlar v.b.150,0666
Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yardımcı Makine ve Teçhizatlar: Kil kırıcılar, konveyörler, elektörler, pompalar, havuz karıştırıcılar, çelik silolar, arıtma, toz emme, kompresör, pres-çıkışı, kurutma giriş-çıkışı, sırlama bantları, sır havuzları, sır aplikasyon makineleri, stok arabaları, stok arabaları transfer sistemleri, fırın giriş-çıkışları, kalite-ayrım makineleri, tozlama makineleri, rektifiye makineleri, shrink fırınları, kesme makineleri, dekorlama hatları v.b.80,125
Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Kalite Kontrol Sistemleri, Laboratuar  cihazları: Otoklav, fiziksel ölçüm cihazları, karıştırıcılar, elektronik teraziler, sır eplikasyon  çıkışları, elek baskı cihazları, kumpaslar, proses kontrol cihazları, kimyasal ölçüm cihazları v.b.70,1428
Taş ve Topraktan/Kilden Yapılan Ürünlerin İmalatında Kullanılan Yüksek Teknolojili Ürünler (Robot ve benzerleri)60,1666
Demir-çelik ve metal ürünleri imalatı
Demir İçermeyen Metallerin İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir içermeyen metallerin eritilmesi, elektrolizi, saflaştırılmasında; demir içermeyen metallerin yuvarlanması, çıkarılması, alaşım haline getirilmesinde; aynı metallerin diğer temel ürünlerinin kalıpları ve dökümlerinin üretiminde; çivi, kalıp, tel, kablo, büyük çivi ve inşaat kalıplarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler100,1
Demir İçermeyen Metallerin İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Delme cihazları, kalıplar, şablonlar, demirbaşlar, ölçüm cihazları, dökümler gibi özel aletler *70,1428
Döküm Ürünleri ve Bunların İmalatı: Döküm ve göbek yapımı gibi ilgili işlemleri de içeren demir ve çeliğin dökümünde kullanılan kıymetler ve aynı zamanda arazi düzenlemeleri ve özel araçlar *100,1
Kızaklar, merdaneler (Asit sıyırma), konveyör kayışı, şerit sarma tamburu30,3333
Kalıplar
Alüminyum enjeksiyon kalıpları40,25
Çelik kalıplar40,25
Sert metal kalıplar, saç parça kalıpları50,2
Plastik kalıplar40,25
Cam kalıplar50,2
Strofor kalıpları70,1428
Döküm kalıplar70,1428
Denge ağırlığı kalıpları40,25
Alüminyum ekstrüzyon presi ve hatları60,1666
Çelik Ürünleri İmalatı: Maden cevheri, maden külçesi ve hurdadan elde edilen demir ve çeliğin eritilmesi, ayrıştırılması ve bir araya getirilmesinde; çeliğin yuvarlanması, alaşım haline getirilmesi, bükülmesi; çivi, büyük çivi, inşaat kalıpları, tel, kablo ve boruların yapımında kullanılan ve sahibine bakmaksızın kok kömürünün üretiminde kullanılan ve de çelik üretim merkezleri ve demir karışımlı metal döken dökümhaneler tarafından kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda da ilgili arazi düzenlemeleri ve yukarıdaki faaliyetlerde kullanılan özel araçlar *100,1
Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı: Metal kutular, teneke kaplar, yapısal fabrikasyon metal ürünler, metal kalıplar ve diğer demir bileşimli yada demir içermeyen metallerin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Elektrikle çalışmayan ısıtma cihazlarının imalatında kullanılan iktisadi kıymetler hariç)120,0833
Fabrikasyon Metal Ürünlerinin Üretiminde Kullanılan Özel Aletler: Delme aletleri, kalıplar, demirbaşlar, ölçüm cihazı, dökümler ve dönüştürülebilir konteynerler gibi özel araçlar *30,3333
Metal Yüzeylere Uygulanan İşlemlerde Kullanılan İktisadi Kıymetler: Bu işlemler, metallerin yüzeylerinin boya veya benzeri bir uygulamaya girmesinden önce, metalde pas ve cürufun bulunması, tuz, toz, gres ve yağ gibi yüzeyde kir bulunması ve yüzey profili gibi faktörlerden arındırılarak yüzeyin kumlama işlemi ile temizlenmesi, metalin tüm yüzeyine gözenek açılması, yüksek basınçta çelik granül-grit püskürtülerek yüzey, boya ve diğer koruyucu malzemelerin uygulanması için gerçekleştirilen işlemleri ve bunların  benzerlerini içermektedir.60,1666
PVC kapı ve pencere sistemleri ve bunların benzerlerinin imalatında kullanılan iktisadi kıymetler60,1666
PVC imal kalıpları40,25
Galvanizli saç üretimi ve rulo saçların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler
Galvanizli saç üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler: Dilme hattı, boy kesme hattı, ince kesme hattı, kalın sac kesme ve istifleme makinesi, trapez formlama makinesi, orsis yağlama makinesi, boyama hattı120,0833
Rulo sacların haddelenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler: Temizleme hattı, asit regerenasyon hattı, soğuk hadde tesisi, tavlama fırınları, temper haddesi, demineralize su üretim cihazı120,0833
Dövme çelik parça imalatında kullanılan kalıplar20,5
Pirinç yüzeylerin üzerine çeşitli kimyasal maddeler kullanarak elektroliz yöntemiyle nikel ve krom kaplama işinde kullanılan iktisadi kıymetler ile pirinç yüzeylerin üzerinde bulunan kurşun metalinin kaplama esnasında ayrıştırılması işleminde kullanılan kurşun giderme tesisleri120,0833
Demir ve profil üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
Haddeleme işleminde kullanılan profil giriş ve çıkış yollukları20,5
Mamulü istenilen boyuta getiren testere bölümüne sevk eden transfer hatları40,25
Hammaddenin üretim prosesine uygun haddeleme sıcaklığına ulaşmasını sağlayan fırınlar, hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettiği üretim peryodundaki elektrikli makineler ve elektronik cihazlar, haddeleme işleminde kullanılan; lopper, maniblatör, maniblatör role yolu ve redüktörlerin, yatakların yağlanmasını sağlayan prosesteki tüm hidrolik ve pnömatik pistonlar ile üretilen mamullerin standartlara uygunluğunun tespit edilmesini sağlayan laboratuar malzemeleri50,2
Sistemin kullandığı elektriğin konpanzasyonunu sağlayan panolar, elektrik ve kumanda odalarının havalandırılmasını, soğutulmasını sağlayan sistemler, mamulün istenilen boyuta getirilmesini sağlayan hareketli testereler60,1666
Haddeleme işleminde kullanılan ön redüktörler70,1428
Hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettiği üretim peryodunda kullanılan elektrikli makineler ve elektronik cihazlara ait elektrik otomasyon sistemleri, sistemin ihtiyacı olan enerjinin dağıtılmasını sağlayan orta gerilim sistemleri ve trafolar, haddeleşme işleminde kullanılan merdane değiştirme sistemleri, mamulün paketlenmesinde ve stoklanmasında kullanılan taşıma sistemleri, üretim prosesinde kullanılan tüm ekipmanın altyapı sistemleri100,1
Haddeleme prosesinde kullanılan merdanelerin işlenmesini ve stoklanmasını sağlayan sistemler, elektrik ve kumanda odalarında yer alan sistemler, haddeleme işlemlerinde kullanılan universal hadde tezgahları, işgücünün ihtiyacını sağlayan sosyal tesislerde kullanılan iktisadi kıymetler (Genel sınıflarda sayılanlar hariç)150,0666
Madeni Eşya ve Makine Sanayi: Demiryolları malzemesi imal eden tesisler, eğme makineleri (Metal varak), aletler (Anahtar, lokma, gönye v.b.), alüminyum eşya imal eden makineler, ateşli silâhlar imal eden makineler, boru imal eden makineler, buz ve soğutma cihazları imal makineleri, demir ve çelik aletleri imal eden makineler, elektrik ekipman ve malzemesi imal eden makineler, gemi inşa makineleri, ısıtma (Gaz, elektrik sobaları, radyatörler v. b.) cihazları imal eden makineler, kazan imalinde kullanılan makine ve aletler, konserve kutuları imal makineleri, motor, makine ve türbin imal makineleri, tarım makine ve aletleri imal makineleri, buldozer imal ve inşa eden makineler, cıvata ve somun imal makineleri, dişli imal makineleri, eğme makineleri (Zaviye, daire veya helezon) , galvanizleme makineleri, traktör imal edici makineler, büro makineleri (Daktilo, hesap makinesi, faks makinesi v.b.) imal eden makine ve tesisler, bobin sarma makineleri, hakketme makineleri, dikiş makineleri imal eden makineler, yatak imal makinleri(motor,makine vb.)200,05
El aletleri ve ev aletleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler120,0833
Madeni eşya ve demir çelik metal ürünleri imalatında mamullerin elektrostatik toz boya ile boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler, kontinü toz boya tesisleri vb. (Eksenel konveyörlü fırın, eksenel kabin konveyörü, toz boya kabini, toz boya cihazı ve bunların benzerleri)100,1
Cıvata ve somun imalatında soğuk üretim prosesinde kullanılan cıvata ve somun soğuk dövme makineleri70,1428
Bağlantı elemanları üretim prosesinde ve çelik metallere esneklik, sertlik özelliği kazandırmakta kullanılan ısıl işlem fırını tesisleri100,1
Elektrik ve Elektronik İşlemlere Dayalı İmalat ve Makine İmalatı
Elektrikli ve Elektrikli Olmayan Makineler ve Diğer Mekanik Ürünlerin İmalatı: Makineli araçlar, endüstrinin genelinde kullanılan ve özel endüstri alanlarına ait makineler, elektrik trafoları, dağıtım ve iletim sistemleri, mahal ısıtma ve soğutma ve dondurma sistemleri, ticari olarak veya evlerde kullanılan araçlar, tarla ve bahçelerde kullanılan makineler, inşaat makineleri, petrol ve maden yataklarında kullanılan makineler, içten yanmalı motorlar, türbinler, aküler, lambalar, aydınlatma demirbaşları, karbon ve grafiti ürünleri, tıbbi araçlar, dişçilikle ilgili ekipman ve araçlar, bitmiş makine, ekipman ve ek parçaları imal etmek için kullanılan iktisadi kıymetler ve benzerleri100,1
Elektronik Parça, Ürün ve Sistemlerinin İmalatı: Havadan gerçekleştirilen uygulamalar da dahil elektronik iletişim, hesaplama, alet kullanma ve kontrol sistemlerinin; aynı zamanda frekans, modüle edilmiş dalga genişliği olan alıcı ve vericiler, elektrik sağlayan elektronik istasyonlar, televizyon ve video kameraları, kayıt cihazları, teypler, bilgisayarlar, bilgisayar ekipmanları, elektronik enstrümanlar, saatler, duvar saatleri; elektron tüpleri, kondansatörler, bobinler, rezistanslar, üstünde işaret taşıyan alt devreler, şalterler, lazerler, fiber optik araçlar, manyetik medya araçları ve hazır kablolar ve bunların benzerlerini imal etmede kullanılan iktisadi kıymetler (Fotokopi makineleri, yazıcılar, posta ölçüm cihazları, diğer elektro mekanik ve mekanik iş makineleri ve başka bir yerde sınıflandırılan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.)60,1666
Her Türlü Yarı İletken İmalatı: Her türlü yarı iletken imalatında kullanılan iktisadi kıymetler50,2
Motorlu Araçların İmalatı: Otomobiller, kamyonlar, treylerler, karavanlar, otobüslerin ve benzerlerinin montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler bu sınıfın dışındadır.)120,0833
Motorlu Araçlar İmalatında Kullanılan Özel Aletler: Matkap, kalıp, demirbaş, döküm, numune, ölçüm aleti ve özel transfer taşıma araçları gibi özel aletler olarak tanımlanan iktisadi kıymetler *30,3333
Motosiklet, moped ve bisiklet üretiminde kullanılan üretim bantları50,2
Motorlu araçlar yan sanayiinde kullanılan iktisadi kıymetler (Amortisör, yay, baskı, disk, debriyaj ve bunların benzeri gibi motorlu araçlara ait aksam, parça ve diğer ekipmanların imalatında kullanılan  iktisadi kıymetler)100,1
Otomobil ve benzeri araçların saclarının boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler80,125
Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatı: Hidrolik, hava basınçlı, elektrikli ve mekanik sistemleri de içeren havacılıkta kullanılan araçların ve onların parçalarının imalatı ve montajında kullanılan iktisadi kıymetler (Elektronik Hava Savunma Sistemleri, kılavuz, kontrol, radyasyon, hesaplama, test, denizcilik ve haberleşme araç-gereçleri veya onların parçalarının üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ise kapsam dışındadır.)100,1
Havacılıkta Kullanılan Mamullerin İmalatında Kullanılan Özel Araç Gereçler60,1666
Gemi ve bot yapımı
Gemi ve Bot İnşasıyla İlgili Makine ve Ekipmanlar: (6.10.) sınıfına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların tamir ve imalatında kullanılan iktisadi kıymetler ve bu kıymet sınıfına dahil edilen kıymetlerin işlemlerinde kullanılan makine ve ekipmanlar da dahil özellikle bütün imalat ve tamir makineleri ve ekipmanları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri kapsam dahilinde değildir.)120,0833
Gemi ve Bot İnşasında Kullanılan Özel Araç Gereçler: Kalıplar, matkaplar, numuneler, demirbaşlar, cerler ve ölçüm aletleri gibi özel araç olarak tanımlanan iktisadi kıymetler *70,1428
Gemi ve Botların İnşa Edildiği Kuru Rıhtım ve Saha Uygulamaları: (36.1 ve 36.2.) sınıflarına dahil edilmeyen gemi, bot, gemi yüzdüren dubalar, rıhtımda kullanılan delme araçları ve özel fabrikasyonların imalatında ve tamirinde kullanılan iktisadi kıymetler ve su, kanalizasyon ve elektrik sistemleri gibi yüzen ve sabit kuru rıhtımlar, gemi havuzları, iskeleler, gemi güzergâhları ve bütün diğer saha uygulamaları (Binalar ve bunların yapısal eklentileri hariç)160,0625
Demiryolları Makineleri, Araç-Gereçleri ve Tesisleri
Peron ve yükleme yerleri üzerindeki kontrüksiyonlar (Galeriler dahil)250,04
Peronlar200,05
Rampalar100,1
Kömür ve akaryakıt verme tesisleri200,05
Cüruf temizleme tesisleri50,2
Bakım, muayene ve temizleme tesisleri200,05
Triyaj tesisleri (Atma ve kaydırma yerleri, ray frenleri, kirişli frenler)250,04
Esas toprak işleri, diğer tesisler250,04
Balast100,1
Tüneller ve yer altı tesisleri (Tek ve çift hatlı tüneller, yer altı trenleri tesisleri)1000,01
Menfezler (Boru menfezleri, karayolu menfezleri, su geçitleri ve diğerleri)250,04
Peron ve karayolu alt ve üst geçitleri250,04
Hemzemin geçitleri (Otomatik hemzemin geçit işaretleri, elle idareli bariyerler, otomatik bariyerler ve tesisler)120,0833
Mekanik sinyal tesisleri
Kumanda aletleri, blok tesisleri120,0833
Sinyaller, transmisyon tertibatı160,0625
İstasyon sinyal tesisleri ve kumanda aletleri, otomatik blok tesisleri, transmisyon hatları120,0833
Trafik merkez idaresi (CTC)
Kumanda makineleri ve teçhizatı, röleler, makas, tahrik cihazları v.b.100,1
Sinyaller120,0833
Transmisyon hatları ve tesisleri120,0833
Sinyalizasyon kuvvet tesisleri120,0833
Otomatik fren tevfik tertibatı160,0625
Heyelan, taş düşme ve feyezan ihbar tesisleri50,2
Otomatik ve manivelalı telefon santralleri ve tesisleri, tren istikamet ve zamanlarını gösterir tesisler, kuranportör, dispeçing, telgraf, teleprümör, saat ve hoparlör tesisleri gibi tesisler ve bunların tesisleri160,0625
Yangın ihbar tesisleri ve yazı gönderme tesisleri160,0625
Telekomünikasyon kuvvet tesisleri160,0625
Yardımcı istihsal tesisleri (Tazyikli hava, su istihsali, jeneratör gazı, oksijen ve asetilen tesisleri gibi tesisler, sofaj santralleri ve benzerleri)200,05
Döner yada yürür köprüler, vagonları çevirerek boşaltan tesisler, yıkama ve temizleme tesisleri, ölçü kontrol ve tartı tesisleri100,1
Kimyevi ve termik tertibata maruz kalmayan makineler160,0625
Kimyevi ve termik tertibata maruz kalan makineler50,2
Madeni olmayan maddeleri işleyen diğer makine ve tesisler160,0625
Hurufat ve tertip makineleri50,2
Düz baskı makineleri, rotasyon, cilt, minatip ve portatif baskı makineleri v.b.120,0833
Talaş alan ve almayan tezgahlar, kereste işleyen tezgahlar ve diğer tezgahlar200,05
Yol makineleri (Buldozer, greyder, kompresör, betonyer, elevatör, traktör ve benzerleri ile bunların  eklentileri)100,1
Kuvvet makineleri ve tesisleri, uzak mesafe makineleri, muhavvile merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, tali istasyonlar ve tevzi merkezleri, seyir hatları v.b.330,0303
Yüksek ve orta gerilimli tesisler330,0303
Elektrik ölçü ve kontrol tertibatı, döner elektrik makineleri200,05
Nakil vasıtaları mefruşat ve teçhizatı160,0625
Diğer mefruşat ve teçhizat160,0625
Demiryolu Vagonlarının İmalatı: Demiryolu yük veya yolcu vagonlarının (Demiryolu transit vagonları da dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler120,0833
Lokomotif İmalatı: Demiryolu lokomotiflerinin (Madencilik ve endüstride kullanılan lokomotifler de dahil) yapımı ve yenilenmesinde kullanılan iktisadi kıymetler110,0909
Demiryolu rayları100,1
Dekovil hattı150,0666
Madalya, Mücevherat, Oyuncak ve Diğer Bazı Malların İmalatı: Mücevher, müzik aletleri, oyuncak ve spor eşyalarının, sinema filmi, televizyon filmi ve teypler, mürekkepli kalemler, kalemler, ofis malzemeleri ve sanat ürünleri, saplı süpürgeler, fırçalar, kutuların ve benzerlerinin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler120,0833
Boru Hattı Aracılığı İle Taşımacılık: Boru ve nakil araçları vasıtasıyla petrol, gaz ve diğer ürünlerin bir yerden bir yere taşınmasına yarayan özel, ticari ve anlaşma kabilinde kullanılan iktisadi kıymetler220,0454
Telefonla verilen iletişim hizmetleri
Telefonla Haberleşmeyi Sağlayan İktisadi Kıymetler: Ticari faaliyet olarak yürütülen ve bir kontrata bağlı olarak verilen telefon hizmetlerinin temin edilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler450,0222
Merkezde kullanılan yönetim binaları450,0222
Telefon Hizmetleri Vermeye Yarayan Teçhizatlar: Telefon istasyonu cihazları, kulübe, telefon santrali ve baz istasyonu ve benzer ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler100,1
Telefon Dağıtım Santralleri: Direk hatları, alıcılar, yer altı kablosu boruları v.b.(İlgili ekipman ve araziye yapılan ilgili yenilikler ve bunların benzerleri de dahildir)240,0416
Bilgisayar Destekli Telefon Merkezine Ait Ofis Şalter Teçhizatları: Telefon merkezi ofis ekipmanı olarak merkezin kapasitesi içinde kullanılan bilgisayar ve bilgisayar donanımı fonksiyonu gören ekipmanlar ve benzerleri100,1
Medya ve iletişim hizmetleri
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı: Yayın istasyon kuleleri dışında radyo ve televizyon yayıncılığında kullanılan iktisadi kıymetler ve telgraf, deniz kabloları, uydu iletişim araçları, yurt içi ve yurt dışı radyolu telgraf, kablolu telgraf ve deniz kablolarını ve uydu iletişim sistemlerini temin etmek için kullanılan, iletişimi sağlayan ilgili iktisadi kıymetler; aynı zamanda araziyle ilgili benzeri iyileştirmeler (Sınıflama, benzer ekipmanlar olarak sadece iletişim aracı olacak şekilde kullanılan kablolu televizyon ekipmanlarını ve karşılaştırılabilir araç-gereçleri ve sadece tek yönlü haberleşmede kullanılan kablolu televizyon araç-gereçlerini ise kapsamaz.)60,1666
Yüksek Frekanslı Radyo ve Mikrodalga Sistemleri : Vericiler, alıcılar, antenler, anten destekli yapılar, cihazlardan antenlere nakil hatları, verici soğutma sistemleri ve kontrol ve amplifikasyon (Ses hacmini arttırma ekipmanları) gibi iktisadi kıymetler (Kablolu ve uzun hatlı sistemler ise kapsam dışındadır.)130,0769
Kablolu ve Uzun Menzilli Sistemler: Nakil hatları, direk hatları, deniz kabloları, gömülü kablolar ve muhafaza kabloları, elektronik sinyal göndericiler, elektronik sinyal gönderme istasyonları ve diğer ilgili iktisadi kıymetler (Bu sınıf, yüksek frekanslı radyo ve mikro dalga sistemlerini kapsamaz.)270,037
Merkezi Ofiste Kullanılan Kontrol Ekipmanları: Elektro mekanik trafo, iletim aletleri, işlemleri takip eden ve yerine getiren çift taraflı iletim sistemleri, teleks teçhizatları, ev elektrik sistemleri ve ortak mahalde kullanılan araçları da içeren iletişime yarayan sinyallerin genel kontrolü, izlenmesi ve yön verilmesi için kullanılan iktisadi kıymetler170,0588
Bilgisayarla Kontrol Edilen, Yönlendirilen ve Bunlarla İlgili Olan Kontrol Ekipmanları: Merkezi ofisten kontrol edilen ana bilgisayarlar, aynı şebekeye bağlı bilgisayarlar, kontrol amaçlı olarak özel yapılmış diğer ilgili ekipmanlar ve yer düzenekleri100,1
Uydularla Bağlantılı Olarak Çalışan Yeryüzündeki İktisadi Kıymetler: Yeryüzü istasyonlarındaki sabit teçhizatlar, antenler, uydu haberleşme teçhizatları ve uydu haberleşmesinde kullanılan yardımcı teçhizatlar gibi iktisadi kıymetler (Genel amaçlı kullanılan teçhizatları veya uyduların uzayda kullandıkları teçhizat sınıf dışındadır)100,1
Özel Şahıslara Ait Mülkler Üzerine Monte Edilen Ekipmanlar: Bilgisayar terminal ekipmanı, güç üretim ve dağıtımı sistemleri, özel güç toplama merkezi ekipmanları ve diğer ilgili ve bağlantılı ekipmanlar gibi özel şahıslara ait mülklere monte edilen ekipmanlar100,1
Televizyon yayıncılığı, kablolu TV ve dijital yayıncılık
Vericiler : Kuleler, antenler, ön amplifikatörler, değiştiriciler, tadilat araç-gereçleri ve kopyalanmayan sistem programları gibi iktisadi kıymetler (Verici binaları ve program yazmaya yarayan iktisadi kıymetler hariç)110,0909
Abone Bağlantı ve Dağıtım Sistemleri: Ana hat yardımcı kabloları, bağlantı sağlayıcı donanımlar, amplifikatörler, enerji teçhizatları, pasif aletler, yönlendirici bağlantılar, altlıklar, basınç girişleri, bağlantı kabloları, bağlantı kurucu transformatörler, çok yönlü bağlantı sağlayıcı ekipman ve dönüştürücüler gibi iktisadi kıymetler100,1
Program Yapımı: Kameralar, film makaraları, video teyp kaydedicileri, ışıklandırma araçları, araçlar dışındaki sahne gerisinde yer alan ekipmanlar gibi iktisadi kıymetler (Binalar ve onların yapısal mütemmim cüzleri kapsam dışındadır)90,1111
Film ve kasetler
Filmler21. Yıl %60,
2. Yıl %40
Sinema Filmleri21. Yıl %85,
2. Yıl %15
Teyp kasetleri, video kasetler, DVD, CD v.b.21. Yıl %60,
2. Yıl %40
Telekomünikasyon network hizmetleri, internet hizmetleri, internet üzerinden sesli bağlantı hizmetleri, uydu ve mobil hizmetleri sağlamak amacıyla kullanılan iktisadi kıymetler100,1
Elektrik piyasası faaliyetleri
Üretim
Elektrik Üretimi: Ticari amaçlı satışı için elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler400,025
Elektrik sağlayan hidrolik üretim araçları
Baraj gövdesi, arklar, kanallar, tüneller ve su olukları gibi iktisadi kıymetler400,025
Cebri boru, türbin, jeneratör gibi elektromekanik iktisadi kıymetler150,0666
Elektrik Sağlayan Buhar Üretim Araçları: Temel buhar üniteleri ile birleşik sirkülasyonda çalıştırılan yanma tribünleri ve ticari olarak satış amacıyla buhar gücünden elektriğin üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler ve atık ayrıştırma ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçlar tarafından kullanıldığı zaman elektrik ve buhar dağıtım sistemleri gibi elektrik jeneratörleri, ve benzeri kıymetler (Gaz türbinleri hariç)200,05
Elektrik Sağlayan İçten Yanmalı Türbin Üretim Araçları: İçten yanmalı türbinler, dizel motorlar, diğer içten yanmalı motorlar ve bunlarla ilgili güç türbinleri ve/veya jeneratörleri ve ilgili arazi düzenlemelerinden oluşan özel hareket ettiricilerin kullanılmasıyla meydana getirilen satış amaçlı elektrik üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Temel buhar ünitelerine sahip ortak sirkülasyonla çalışan içten yanmalı türbinler hariç)150,0666
Endüstriyel enerji ve endüstriyel elektrik üretim sistemleri220,0454
Gaz Türbinleri: Kompresör ile basınçlandırılmış hava ile doğalgaz, motorin, nafta ve benzeri yakıtların karıştırılarak yakılması sonucunda ortaya çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren ekipmanlar50,2
Rüzgar enerjisi santralleri, türbin, kule jeneratör ve kanatlar gibi iktisadi kıymetler100,1
Jeotermal enerji santrallerinde kullanılan enjeksiyon ve reenjeksiyon sistemleri ile boru hatları dahil tüm teknolojik teçhizat130,0769
İletim
Elektrik Sağlayan İletim Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin iletiminde kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.)300,0333
Dağıtım
Elektrik Sağlayan Dağıtım Araçları: Ticari olarak satılan elektriğin dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Araziyle ilgili ilk olarak yapılan temizleme ve tasnif etme düzenlemeleri bu sınıf kapsamında değildir.)300,0333
Endüstriyel enerji ve elektrik dağıtım sistemleri220,0454
Elektrik Enerjisi Dağıtım Sistemleri: Tadilat, arıza giderimi, şebeke döşeme, kontrol ve dağıtım yolları ile elektrik enerjisinin tedarikinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tüketicilere ait bina ve bunların müştemilatına yerleştirildikleri zaman bu kıymetler kapsam dışındadır.)200,05
Suyun elde edilmesi, depolanması, arıtılması ve dağıtılmasını sağlayan hizmetler
Barajlar500,02
Bentler200,05
Kuyular
Artezyen kuyular200,05
Kaya arazide açılan derin su kuyuları100,1
Kumlu-kalkerli arazide açılan derin su kuyuları50,2
Suyun depolanması ve arıtılması
Depo ve tanklar400,025
Arıtma sistemleri200,05
Suyun dağıtılması
Pompalama sistemleri100,1
Dağıtım ve borulama sistemleri250,04
Doğal gaz ve gaz üretimi ve bunlarla ilgili hizmetler
Gaz Sağlayan Dağıtım Araçları: Arazi üzerine kurulan ve gazla çalışan su ısıtıcıları ve gaz dönüştürücü ekipmanlar, dağım hatları, servis hatları, basınç düşürme ve ölçme istasyonları ve benzeri yer altı ve yer üstü düzenekleri220,0454
İç Tesisat ve İlgili Ekipmanlar: İç tesisat boru hattı ve teçhizatı, doğalgaz sayaçları, kazan ve kombi gibi gaz yakıcı cihazlar140,0714
İmal Edilmiş Gaz Sağlayan Araçlar: Yer altı doğalgazı ile tamamen dönüşmesine izin vermeyen kimyevi ve/veya fiziksel iktisadi kıymetlere sahip gaz imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (Gaz üretim sistemleri ve başka bir yerde sınıflandırılan atık arıtımı ve kaynakların geri dönüşümünde kullanılan ilgili sistemler bu sınıfa dahil edilmez.)300,0333
Doğal Gaz Yerine Normal Gaz Sağlayan Üretim Araçları: Yeraltı doğal gazıyla beraber tamamen gaz yakıtına dönüştürülebilen daha hafif hidro karbonlar, neft yağı veya doymuş yağların katalitik dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler140,0714
Doğalgaz üretim araçları140,0714
Gaz Sağlayan İletim Hatları ve Depolama Araçları: İletim boru hatları, katodik koruma ve telekomünikasyon tesisleri, kompresör istasyonları, depolama ile ilgili yer altı ve yer üstü tesisleri220,0454
Sıvılaştırılmış Doğalgaz Üreten Araçlar: Yükleme ve boşaltma bağlantıları, alet takım-teçhizatı ve kontrol, pompalama, buharlaştırma ve kurulandırma, tanklara koyma, doğalgazın sıvı hale getirilmesi, depolanması ve yeniden gaz haline getirilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler ve gaz nakil hatları ve dağıtım sistemleri ve denizle ilgili terminal araçlarıyla birbirine bağlı olan boru hatları ve benzerleri220,0454
Sınai gaz üretimi
Gaz sıvılaştırıcı tesisler80,125
Hava ayrıştırma ünitesi80,125
Gaz merkezi dağıtım sistemleri50,2
Tüp dolum sistemleri (Endüstriyel, tıbbi, gıda v.b.)80,125
Tüp test üniteleri100,1
Kimya tesisleri (Hidrojen ve narkoz üretim tesisi)100,1
Likit silindirler80,125
Asetilen tüpleri80,125
Sınai gaz tüpleri100,1
Seyyar tüp taşıma paletleri50,2
Paletli tüp kollektörleri80,125
Sıvı gaz buharlaştırıcıları80,125
Merkezi Bir Sistemle Buharın Üretim ve Dağıtımı: Satış amacıyla buharın üretimi ve dağıtımında kullanılan iktisadi kıymetler (Başka bir sınıflamada yer alan atıkların ayrışmasını sağlayan ve kaynakların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikalarda kullanılan iktisadi kıymetler hariç)150,0666
Atıkların Ayrıştırılmasının ve Kaynakların Geri Dönüşümünün Yapıldığı İktisadi Kıymetler: Çöplerin veya diğer katı atıkların veya ısıtma için kullanılan biyolojik atıkların veya katı, akışkan yada gaz halindeki yakıtların geri dönüşümünde kullanılan iktisadi kıymetler ve aynı zamanda elektrik, gaz, buhar ve sıcak su elde etmek için yakıt sistemlerinden çıkarılan atıklar, gaz veya yağ prolsis sistemleri veya yanma sistemleri yada barajlardaki işlemlerden kalma atıklar, diğer atıklar yada biyolojik atıkları toplamak, elde etmek ve işlemek için kullanılan alanlardaki yapılar ve bütün fabrika işlem ekipmanlarını ve katı atık toplama, biriktirme, işleme, ayırma, sınıflandırma ve katı çöp ve diğer çöpler için kullanılan destek ve dönüştürme işlevi gören iktisadi kıymetler ve su temini ve işleme araçları, atık ayrıştırması ve kaynakların geri dönüşümünü sağlayan araçların küllerinin temizlenmesi işini gören iktisadi kıymetler (Sınıflarında belirtilmiş elektrik, sıcak su, buhar ve işlenmiş gaz üretim ekipmanları gibi elektrik jeneratörü, ambalaj kazanları ve diğer ilgili kıymetleri ise kapsama dahil edilmez.)100,1
Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait atık su arıtma araçları240,0416
Belediyelere veya belediye iktisadi teşekküllerine ait kanalizasyonlar500,02
Gerçekleştirilen İş ve Hizmetler: Toptan ve perakende satış ile kişisel yada profesyonel hizmetlerde kullanılan iktisadi kıymetler ile diğer sınıflara girmeyen iktisadi hizmet sektörleri ile ilgili iktisadi kıymetler100,1
Kişisel ve ev aletlerinin tamir ve bakımında kullanılan iktisadi kıymetler100,1
Eğitim hizmetleri (İlköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim, özel kurslar ve yetişkinlerin eğitildiği kurs ve okullarda kullanılan iktisadi kıymetler sınıflama içinde yer almaktadır.)60,1666
Sağlık hizmetleri60,1666
Otomotiv ve benzeri motorlu araçlara ilişkin olarak verilen hizmetler (Motorlu araçlardan otomotiv, kamyon, kamyonet ve benzeri araçların satışı, bunların servis hizmetleri ve yedek parça hizmetlerinin  verilmesinde kullanılan iktisadi kıymetler)120,0833
Güvenlik hizmetleri80,125
Tanıtım ve Dağıtımla İlgili Ticari Faaliyet ve Hizmetler100,1
Fotoğraf baskı ve hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Baskı, banyo ve bunlara benzer makine ve araç gereçler)100,1
Minilab fotograf baskı makinesi40,25
Petrol ve petrol ürünlerine ilişkin dağıtım ve pazarlama faaliyetleri
Dolum hattında kullanılan iktisadi kıymetler100,1
Boru hatları (Eski harmanlama tankı arası boru hattı, soğutma kulesi boru hattı, vagon dolum- eski  harmanlama boru hattı, gres kazan dairesi kızgın ve soğuk devre yağı boru hattı ve bunların benzerleri120,0833
Laboratuar ölçüm ve test cihazları80,125
Arıtma işlemlerinde kullanılan tesis, araç gereç ve bu işlerde kullanılan diğer iktisadi kıymetler100,1
Dolum adalarında kullanılan iktisadi kıymetler120,0833
Hizmet Binaları, Tesis ve arazi düzenlemeleri (İskele ve eklentileri, kanal, havalandırma sistemleri, tanıtıcı amaçla kullanılan araçlar, köprü, kuyu, otopark, tanker, tank ve benzeri araç sahaları, sundurma, tel örgü, telefon ve su gibi şebeke hatları, topraklama sistemleri, yangın sistemi ve bunların benzerleri)200,05
İlk tesis ve taazzuv giderleri50,2
Gayri Maddi İktisadi Kıymetler: İmtiyaz hakları (Franchising), patent, formül, dizayn, örnek kalıp, teknik bilgi (Know-how), format, telif hakkı ve benzeri kalemler, lisans, kullanım hakkı ve izni veya devlet kurum ve kuruluşları tarafından verilen diğer haklar (İşletme hakkı gibi) ve bunların benzerleri150,0666
Peştemallık50,2
Turizm amaçlı arazi tahsislerine ilişkin olarak ödenen altyapı katılım payı50,2
Özel maliyetler (Kira müddeti belli olmayanlar)50,2
Araştırma-Geliştirme Harcamaları **50,2
Konaklama işletmeleri ile lokanta-gazino, kahvehane, kıraathane, pavyon, kır bahçesi, pastane, bar ve emsali umumi istirahat ve toplantı yerlerinde kullanılan iktisadi kıymetler50,2
Reklam panoları ve billboardlar
Işıklı50,2
Işıksız100,1
Mafsallı tenteler20,5
Turistik tesisler ve eğlence faaliyetleri100,1
Turistik tesislerde kullanılan porselen veya camdan yapılmış (Kristal hariç) her nevi mutfak ve servis takım ve malzemeleri40,25
Turistik tesislerde kullanılan el, yüz ve banyo havluları, yatak çarşafları ve yastık kılıfları, masa örtüleri, plato ve her nevi peçeteler ve benzerleri20,5
Turizm Sektöründe Kullanılan Özel Araç-Gereçler: Deniz spor malzemeleri ve araçları (Bot, katamaran, sürat teknesi ve bunların motorları, jet ski, şişme deniz sporu oyun aletleri, parasailing v.b. ), kış spor malzemeleri, (Kayak ayakkabısı, kar motoru v.b.), golf aracı, kongre-konferans organizasyon ekipmanları (Ses sistemleri, projeksiyon cihazı v.b.), müzik aletleri (Piyano v.b.)30,3333
Eğlence ve Spor Aktiviteleri: Bowling salonları, bilardo salonları, havuzlar, plajlar, aquaparklar, lunaparklar, panayır alanları, sirkler, sergi alanları, tiyatrolar, konser alanları, stadyumlar ve minyatür golf sahaları, yamaç paraşütü alanları ve bunların benzerleri gibi işletme yada tesislerin işletilmesi yada ilgili hizmetlerin verilmesi sırasında giriş ücreti veya parayla yapılan ödemeler karşılığında eğlence hizmetlerinin gerçekleştirildiği yerlerde kullanılan iktisadi kıymetler100,1
Spor, fitnes ve rekreasyon faaliyetlerinde ve spor salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler100,1
Toplu yemek üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler100,1
Tiyatro dekorları (Otel ve tatil köyleri animasyon ve gösterilerinde kullanılan dekorlar dahil)20,5
Suda yapılan faaliyetler
Dalyan ve voli mahalleri (Daimi olarak kullanılanlar)100,1
Şamandıra tesisatı50,2
Salma ağları (Balıkçılıkta avlanma amaçlı kullanılanlar)30,3333
Sürütme aleti komple (Süngercilikte kullanılan)20,5
Dalış faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçler30,3333
Balık yetiştirme ve üretim tesislerinde kullanılan iktisadi kıymetler
Tatlı su balıkçılığında kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri80,125
Tatlı su balıkçılığında kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu50,2
Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan kafes, çapa, zincir, duba ve yemleme sistemleri50,2
Deniz suyunda yapılan balıkçılık faaliyetinde kullanılan ağlar, bağlantı sistemleri, sistem halatları ve yemleme borusu30,3333
Berber, kuaför, güzellik salonlarında kullanılan iktisadi kıymetler ve özel araç gereçler*80,125
İzolasyon malzemeleri imalatında kullanılan iktisadi kıymetler120,0833
Naylon film kaplama80,125
Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler (Tıbbi ürün, ambalaj malzemeleri, laboratuar ürünleri, farmasötik, kozmetik ve bunların hammaddelerinin sterilizasyonunda ve gıda ve hayvan yemlerinin patojen mikroorganizmalarından arındırılmasında, arşivlerin ve antikaların korunması, polimerilerin modifikasyonu, çapraz bağlama, zincir moleküllerin kırılması işlemlerinde kullanılan iktisadi kıymetler ve bunların benzerleri)100,1
Sterilizasyon işlemlerinde kullanılan kaynak (radyoaktif kobalt)50,2
Savunma Sanayi
Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan iktisadi kıymetler (35. numaralı sınıflamada ve başka bir sınıfta yer alan iktisadi kıymetler kapsam dışındadır.)150,0666
Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatında kullanılan özel araç gereçler70,1428
Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerini imal eden iktisadi kıymetler100,1
Savunma sanayiine ilişkin makine ve teçhizat imalatı için kullanılan yan sanayi ürünlerinin imalatında kullanılan özel araç gereçler50,2
Denizcilik sektöründe kullanılan bazı iktisadi kıymetler
Fener cihazı, sis düdüğü, racon cihazı ve solar panel100,1
Fener kumanda tablosu, şarj regülatörü, şarj redresörü20,5
Radar, radyofar ve seyir haritaları50,2
Kara kutu ve hız gösterge sistemi150,0666
Biodizel ve gliserin, butil metil ester, izoktil butil metil ester ile rafine yağ üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
Otomatik yoğunluk ölçer, parlama noktası tayin cihazı, bakır şerit korozyonu test aparatı, akma bulutlanma test cihazı, iletkenlik ölçüm cihazı, gaz kromotografisi, autosampler, dijital büret, saf su cihazı, nem tayin cihazı, cam tutucu, kinematik vizkozite ölçüm cihazı, mikro karbon kalıntı test cihazı, renk ölçüm cihazı, soğuk filtre tıkanma noktası test cihazı, hassas terazi, pipet seti, santrifiij, rekraktometre, membran filtre, sterilizatör ve benzeri laboratuar cihazları50,2
Esanjör, karıştırma tankı, deniz suyu reverse osmos sistemi, metanol ölçüm cihazı gibi makineler50,2
Üretim prosesi otomasyon makinesi70,1428
Metil alkol tankı, reaktör80,125
Dekantör, statik mikser, buharlaştırıcı rebolier, evaparsyon sistemi, gliserin sok tankı, separatör, kondenser, katalizör hazırlama tankı, kurutma, ara tank, sabunlaştırma tankı, ham asit yağ tankı, gliserin ağartma makinesi, su soğutma kulesi, vakum grubu, atık su arıtma tesisi ve aerobik-anaerobik tanklar, kantar, kompresör, degazör gibi makineler100,1
Gliserin işleme kulesi, hammadde ve mamul tankı, buhar kazanı150,0666
Su altı canlıların sergilendiği akvaryum tesislerinde kullanılan iktisadi kıymetler
Akrilik camdan mamül su tüneli ve teçhizatı, ana tanklar150,0666
Karantina bölümünde kullanılan ekipmanlar (akvaryum kompakt karantina tankları, sistem ekipmanları), yem hazırlama bölümünde kullanılan ekipmanlar (balık bakım teçhizatı), laboratuar ekipmanları, kaya, mercan ve yosunlar gibi akvaryum aksesuar ve ekipmanlar100,1
Akvaryum filtre ekipmanları, soğutma ve ısıtma teçhizatı, akvaryum yaşam destek ünitesi için gerekli olan teçhizat50,2
Havaalanı yer hizmetlerinde kullanılan iktisadi kıymetler
Merdiven aracı, merdiven çekilir150,0666
Konveyör aracı, konveyör150,0666
Apron Otobüsü50,2
Deicing (buz çözme) aracı, foseptik aracı, su ikmal aracı, hasta nakil aracı, loader, air starter aracı, bakım platformu70,1428
Foseptik tankı, su ikmal tankı150,0666
Towbar, towbarless, uçak traktörü50,2
Air starter çekilir60,1666
Yayın ve anons sistemi, saat sistemi100,1
Bagaj konveyör sistemi, 4 set yolcu köprüsü, havalandırma sistemleri, bina yönetim sistemi, aydınlatma otomasyon sistemi, uçuş bilgi sistemi150,0666
400 Hz güç sistemi, uçak yanaştırma sistemi, PCA Uçak Havalandırma Sistemi200,05
Uçak park alanı ofis ekipmanı100,1
Yangın alarm ve güvenlik sistemi150,0666
Dahili telefon sistemi100,1
Enerji otomasyon sistemi100,1

“2013 Amortisman Oranları & Amortisman Mevzu Hakkında Pratik Bilgiler” İçin 0 Yorum Yazılmış

Diğer SMMM Yazıları

Limited Şirket Kuruluşu

Bu yazımız Limited Şirket kuruluş süreci hakkında kısa bilgilendirmeler içermektedir. Limited Şirket Kuruluşu Günümüzde en çok tercih edilen sermaye şirketlerinden biri de...

2013 SGK İdari Para Cezaları (İPC)

2013 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İDARİ PARA CEZALARI ve CEZALARDA İNDİRİM Sosyal Sigortalar mevzuatımız kişileri sigortalılığın sağladığı haklar ile güvence altına almak,...

2017 Yılı Defter Tasdikleri

Bu yazımız mali dönemin sonuna yaklaştığımız bugünlerde Aralık ayı içerisinde VUK ve TTK hükümleri uyarınca tasdik edilmesi gereken defterlere ait...